Terms

 

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder dansk rets almindelige regler med de rettelser, som følger i disse forretningsbetingelser (herefter Betingelser), for samtlige Danmarks Ishockey Union (herefter Forbundet) ydelser og andre produkter til kunden.

 2. Aftaleindgåelse og kontakt

2.1 En ordre er bindende for kunden, når ordren er kommet frem til Forbundet.

2.2 En ordre er bindende for Forbundet, når Forbundet har modtaget og registreret betaling.

2.3 Hvis der ikke er oplyst andet, skal kontakt til Forbundet ske på ishockey@ishockey.dk

2.4 Hvis der ikke er oplyst andet, skal kontakt til Ishockeyklubbens billetportal ske på shop@ishockey.dk

3. Priser og betaling

3.1 Alle priser angives i danske kroner inklusiv moms, medmindre andet er angivet af Forbundet.

Ståplads                  50-200kr. + eventuel oprettelsesgebyr
Siddeplads               50-1000kr + eventuel oprettelsesgebyr

3.2 Forbundet forbeholder sig retten til at justere og ændre priser på samtlige ydelser og andre produkter til enhver tid. Sådanne prisændringer gælder kun for køb indgået efter offentliggørelse af sådanne prisændringer.

3.3 Betaling kan ske via Dankort, Visakort, samt andre kreditokort. Kundens betalingsoplysninger behandles krypteret når der handles via Ishockeyklubbens hjemmeside eller billetportal. Forbundet kan opbevare kundens betalingsoplysninger hvis kunden har tegnet abonnement på sæsonkort.

 

4. Billetter

4.1 Der gælder ingen fortrydelsesret ved køb af billetter. Dette fremgår af lov om forbrugeraftaler § 18, stk. 2, nr. 12.

4.2 Billetter kan købes kontant ved Forbundets administration eller elektronisk via vores billetportal. Kunden kan finde vores billetportal via vores hjemmeside.

4.3 Ved elektronisk billetkøb leveres billetter hurtigst muligt til den e-mail adresse, som kunden har oplyst i forbindelse med bestillingen. Såfremt kunden ikke har modtaget bestilte billetter indenfor 24 timer, skal kunden rette henvendelse til Forbundet eller betalingsportaludbyder. Levering af billetter påbegyndes, når betalingen er modtaget.

4.4 Billetter med påtrykt stregkode eller QR-kode er adgangsbevis, og er kun gyldige såfremt koden er aktiveret. Koden accepteres kun én (1) gang. Den samme billet kan derfor ikke anvendes flere gange. Videresalg af billetter med fortjeneste for øje er ikke tilladt.

4.5 Billetter kan ikke ombyttes til andre prisgrupper eller arrangementer. Biletter refunderes alene i tilfælde af aflysning, og evt. betalings- og billetgebyret refunderes ikke ved aflysning.

 

5. Levering, afholdelse af arrangementer, refunderinger

5.1 Ændringer af arrangementer kan ske op til 48 timer før planlagt afholdelse af det pågældende arrangement. Ændringer kan omfatte, men er ikke begrænset til, ændret dato eller klokkeslæt for arrangementets afholdelse, programændringer, ændret spilletid, delvis afholdelse af arrangementet mv. Ændringer af et arrangement meddeles kunden hurtigst muligt via den e-mailadresse, som kunden har oplyst til Forbundet. Ændringer udgør ikke aflysning af det pågældende arrangement, og betaling af billetter refunderes ikke.

5.2 Et arrangement er aflyst såfremt det ikke afholdes. Aflysning meddeles hurtigst muligt til den enkelte kunde via den e-mail som kunden har oplyst, og aflysningen offentliggøres på Forbundets hjemmeside.

5.3 Såfremt kunden er berettiget til at få et beløb refunderet for billetkøb, skal kunden henvende sig til Forbundet.

6. Ansvarsbegrænsning og forcemajuere

6.1 Forbundets erstatningsansvar er begrænset til direkte tab, og er, uanset årsag og uanset kravets art, begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede tabet, eller er årsag til, eller direkte forbundet med erstatningskravet. F.eks. er omkostningerne Forbundet uvedkommende, såfremt kunden har transport- og/eller hotelomkostninger ved at møde op til en kamp, som aflyses.

6.2 Forbundet er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader.

6.3 Udover hvad der udtrykkeligt er bestemt i disse Betingelser, er Forbundet ikke ansvarlig overfor kunden for tab, der stammer fra omstændigheder af usædvanlig art, og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, herunder afholdelse af arrangementer, hvis disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse, og ligger udenfor Forbundets kontrol. Sådanne tilfælde omfatter men er ikke begrænset til:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout, epidemi, pandemi, nationale eller globale sundhedskriser eller folkelige kriser, ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, hændeligt uheld eller anden destruktion eller fare som gør stadion / arenaen uegnet til afholdelse af arrangementet, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Ishockeyklubben, samt indtrædelse af force majeure hos relevante underleverandører.

6.4 Ved køb af billetter efter den 7. maj 2020 accepterer kunden risikoen for, at coronavirus kan medføre, at arrangementer nødvendigvis må aflyses, og at kunden i så tilfælde alene har ret til kompensation eller refundering i henhold til disse Betingelser. Kunden kan ikke rejse yderligere i krav i denne anledning.

7. Tvister, lovvalg og værneting

7.1 Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved retten i den retskreds, hvor Forbundet ifølge det danske CVR-register har hjemsted, og under anvendelse af dansk ret.

7.2 Tvister kan dog behandles ved anden dansk instans, såfremt ufravigelig dansk lov kræver dette.

 

Disse handelsbetingelser er ændret og gældende fra 22. februar 2022 kl. 10:00